Privacy

Disclaimer & Privacyverklaring - AVG/GPDR

Inleiding en toepasselijkheid privacyverklaring.

Om onze beveiligingsactiviteiten goed uit te kunnen voeren, is het nodig om persoonsgegevens van u te verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. Gerrit de Jonge Techniek Goes BV respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons (heeft) verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is ook van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens verkregen vanuit een bezoek aan en gebruik van de website www.gerritdejonge.nl. We verwerken de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

Wijze van verkrijging van persoonsgegevens.

Gerrit de Jonge Techniek Goes BV verwerkt slechts tot personen herleidbare persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig door de abonnee schriftelijk ter beschikking zijn gesteld. Gerrit de Jonge Techniek Goes BV gebruikt deze persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van haar dienstverlening. Deze persoonsgegevens bestaan uit de naam, adres, bedrijfsnaam, bedrijfsadres, huidige functie, e-mailadres en telefoonnummer van de abonnee.

Doel van de verwerking.

Wij verwerken de persoonsgegevens voor verschillende doelen, namelijk voor:

  • Het informeren en laten alarmeren van de waarschuwingsadressen en hulpdiensten;
  • U te informeren voor het geval dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
  • U te informeren over de onderhoudsafspraken en/of inplannen van de installatiewerkzaamheden;
  • U te informeren en ondersteuning bij de dienstverlening op afstand;
  • U de installatie gaat testen of uitleggen aan een nieuwe (bevoegde)gebruiker;
  • Het afhandelen van uw betaling en correspondentie;

Bewaartermijn.

De persoonsgegevens worden alleen voor boven gestelde doelen verwerkt. Gerrit de Jonge Techniek Goes BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht. Ook de door ons gebruikte programma’s verwijderen gebruikers- en gebeurtenisgegevens die ouder zijn dan de wettelijke toegestane bewaarperiode.

Beveiliging

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Gerrit de Jonge Techniek Goes BV treft voortdurend passende maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geleden wettelijke eisen en richtlijnen.

Derden

De aan ons verstrekte persoonsgegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden. Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld tenzij er een wettelijke verplichting of rechtvaardiging is zoals het afsluiten van een verwerkersovereenkomst. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Ook wordt uw e-mailadres niet aan derden verstrekt.

Uw rechten

U heeft het recht om de verstrekte gegevens over te laten dragen ofwel aan uzelf ofwel in opdracht van uzelf aan een andere partij. Ook heeft u het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te beperken of te verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens als u bijvoorbeeld van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting.

Disclaimer

Aan het samenstellen van deze disclaimer en privacyverklaring is de hoogste zorg besteed. Desondanks kan het voorkomen dat er zich kleine onvolkomenheden voordoen. Gerrit de Jonge Techniek Goes BV aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid. Deze privacyverklaring is onlosmakelijk van onze Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007), Alarmcentrale- en onderhoudsabonnement.

 

 

www.hofland.nl